Pushdy

Các yếu tố cần quan tâm với web push notification

Đã đăng Đã đăng trong Chưa được phân loại

4 yếu tố bạn cần quan tâm khi thực hiện một web push notification và cách xác định thời gian đẩy thông báo hiệu quả. Web push notification hay thông báo đẩy web là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với người dùng và người đăng ký của bạn một cách kịp thời. […]